SER Magazine: Generatietoets

Op dit moment zijn er zo’n 325 wetsvoorstellen in voorbereiding en 21 wetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer. Met een groot deel van deze voorstellen krijgen wij als burgers op enig moment direct of indirect te maken.

Voor dat zo ver is vindt uitgebreide toetsing plaats en is goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig, maar volgens CNV Jongeren wordt hierin wel iets belangrijks vergeten. Wij vinden het belangrijk dat ook getoetst wordt wat de generatie-effecten van voorgestelde wet- en regelgeving zijn. Welke leeftijdsgroepen hebben hier op korte of lange termijn voor- en nadeel bij? We moeten niet vergeten dat met de vergrijzing de druk op werkenden steeds groter wordt. De piramide is omgedraaid: er zijn steeds minder jongeren en steeds meer ouderen. Hoewel goede publieke voorzieningen belangrijk zijn, moeten we oppassen dat werkenden niet overvraagd worden.

Door nieuwe wetsvoorstellen te toetsen op generatie-effecten, krijg je meer inzicht in hoe dergelijke voorstellen in de praktijk zullen uitpakken voor jong en oud. Zeker ook bij actuele discussies rond pensioen en de betaalbaarheid van zorg niet onbelangrijk.

Een generatietoets op wetsvoorstellen zou de discussie over wetsvoorstellen bovendien eerlijker maken. De jongeren die het bestuur vormen van jongerenorganisaties hebben namelijk vaak niet dezelfde kennis en ervaring als ‘de oude rotten in het vak’ bij andere belangenorganisaties. Voor jongerenorganisaties is het daardoor lastiger de nadelige kanten van wetsvoorstellen voor jongeren voldoende onder de aandacht te brengen en vervolgens effectief te lobbyen. Door een generatietoets mee te nemen in de beoordeling van wetsvoorstellen maak je het speelveld voor hen gelijker. Daardoor is het debat over complexe, ingrijpende sociaaleconomische onderwerpen transparanter te voeren. Met als resultaat eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes. Daar heeft uiteindelijk iedereen in de samenleving baat bij.

Semih Eski

Voorzitter CNV Jongeren

Bron: SER Magazine