SER Jongerenplatform: Laat stem horen over leren, werken en samenleven

Jongerenorganisaties verenigd in het SER Jongerenplatform hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor Nederland vastgelegd in een manifest. Het manifest, dat de belangrijkste uitgangspunten op het gebied van leren, werken en samenleven bevat, hebben we vandaag, 17 maart, aangeboden aan de Raad. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski is trots op het resultaat: “Met een vernieuwende agenda op sociaal-economisch beleid, willen wij de toekomst van de arbeidsmarkt jongerenbestendig maken. CNV Jongeren zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt die aansluit bij een dynamische levensloop met (inkomens)zekerheden en voldoende perspectief”.

Manifest: Leren, werken en samenleven

De jongeren van nu staan aan de basis van het Nederland van de toekomst. Door naar de trends in de samenleving te kijken, geven wij als SER Jongerenplatform aan welke ontwikkelingen we wenselijk vinden en welke niet. Voorop staat dat Nederland een sterk ontwikkeld en innovatief land is met kansen om Nederland verder te brengen. De ene groep kan kansen pakken in de steeds complexer wordende samenleving, de andere groep voelt zich bedreigd of kan moeilijker meekomen. Jongeren worstelen bijvoorbeeld met een gebrek aan zekerheid door tijdelijke banen. Zij stellen hun toekomstplannen uit. Aan de andere kant zien we dat jonge ondernemers de nieuwste innovaties aangrijpen om bijvoorbeeld start-ups op te richten en werkgelegenheid creëren. Voor ons als Jongerenplatform is van belang dat iedereen van de veranderingen kan profiteren.

In het manifest richten we ons op de thema’s leren, werken en samenleven, zodat in het Nederland van de toekomst iedereen blijft meetellen. Hierin komen thema’s aan de orde zoals toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs en arbeidsmarktbeleid dat is afgestemd op een dynamische levensloop. Wij zijn bijvoorbeeld eensgezind over het belang van persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid, onderwijs moet de mogelijkheid bieden om hierop te ontwikkelen samen met leerlingen van allerlei achtergronden. Ook roepen we op om werk te maken van (inkomens)zekerheden voor alle werkenden, jong ondernemerschap te stimuleren en om echt prioriteit te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het manifest biedt het jongerenplatform een werkagenda van onderwerpen die de komende jaren volgens de jongeren de aandacht moeten krijgen.

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski is trots op het resultaat: “De afgelopen periode hebben we met verschillende jongerenorganisaties de handen ineen geslagen om te werken aan een ideaal toekomstbeeld van Nederland. Juist in deze tijd waar sprake is van polarisatie en verdeeldheid, hebben wij gezocht naar verbinding en eenheid. Met een vernieuwende agenda op sociaal-economisch beleid, willen wij de toekomst van de arbeidsmarkt jongerenbestendig maken. CNV Jongeren zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt die aansluit bij een dynamische levensloop met (inkomens)zekerheden en voldoende perspectief”.

Reactie van de SER

Hans de Boer (VNO-NCW): “De jeugd heeft de toekomst en die toekomst wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe we leren. Goed dat er in het manifest dan ook uitgebreid aandacht wordt gevraagd voor 21st century skills, waarbij persoonlijke ontwikkeling en digitale vaardigheden belangrijker zijn ooit. Zowel werkenden als jonge ondernemers hebben deze competenties nodig. Daar hebben ze een leven lang profijt van”.

Han Busker (FNV): “We zien dat jongerenorganisaties elkaar hebben weten te vinden op het gebied van gelijke kansen: afkomst, woonwijk of opleiding mogen geen rol spelen in slagingskansen. Als je je verenigt dan kun je veel bereiken, en dat is nodig want op h et gebied van echte banen is er nog een hoop te winnen voor jongeren”.

Mariëtte Hamer (SER): “Mooi dat de jongeren een eensgezind geluid hebben weten te formuleren in het manifest. Met dit manifest als basis voor hun werkagenda gaan we dit geluid bij de SER vast vaker horen”.

SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform denkt gevraagd en ongevraagd mee met de thema’s die voorliggen bij de SER. Het SER Jongerenplatform is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Het jongerenplatform is actief sinds oktober 2015 en geeft sindsdien input aan de adviestrajecten bij de SER.

Klik hier om het persbericht te downloaden.