Motie aangenomen voor onderzoek invoering minimale stagevergoeding

CNV Jongeren is ontzettend blij met de aangenomen moties over stagevergoedingen in het onderwijs naar aanleiding van het debat voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 onderwijsstagiairs een stagevergoeding ontvangt. CNV Onderwijs krijgt zelfs meldingen dat sommige studenten onkosten, zoals de verplichte VOG, zelf moeten betalen.

In een brief riepen we samen met CNV Onderwijs minister Dijkgraaf en minister Paul op om structurele financiële middelen beschikbaar te stellen om alle toekomstige onderwijsprofessionals een stagevergoeding te kunnen bieden. Veel leraren en onderwijsassistenten in opleiding ontvangen geen enkele vorm van stagevergoeding.

Moties

Paternotte (D66) en Pijpelink (GL-PvdA) constateren dat het lerarentekort een hardnekkig probleem is. Stagevergoeding maakt het onderwijs aantrekkelijker en helpt bij het verlagen van de uitval tijdens de opleiding. Daarom dienden zij een motie in waarin zij de regering oproepen om, in overleg met de vakbonden, te onderzoeken wat er nodig is om de stagevergoeding goed te regelen. Deze motie werd met een ruime meerderheid van 143 stemmen aangenomen, alleen de BBB stemde tegen.

Wettelijke minimumstagevergoeding

Stultiens (GL-PvdA) en Ergin (Denk) diende een motie in over onderzoek naar de invoering van een wettelijke minimumstagevergoeding. Ondanks jarenlange inspanningen om werkgevers vrijwillig te bewegen tot het verstrekken van stagevergoedingen, blijkt dit in veel sectoren niet het gewenste resultaat op te leveren. Deze motie is aangenomen met 139 stemmen. CNV Jongeren, Probeer de Bond en ISO voeren al een tijdlang actie voor een verplichte minimumstagevergoeding.

Inmiddels hebben meer dan 15.500 mensen hun handtekening gezet onder de petitie die hiertoe oproept. Deze petitie eist dat er bij de wettelijk vastgestelde minimumstagevergoeding geen onderscheid wordt gemaakt op basis van opleidingsniveau of sector. Daarnaast moet elke stagiair kunnen rekenen op een heldere stageovereenkomst met duidelijk omschreven rechten en plichten.

Dit zou ook positief nieuws zijn voor leerlingen in het praktijkonderwijs die momenteel nog geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor reiskosten tijdens hun stage.