CNV Jongeren roept formerende partijen op basisbeurs opnieuw in te voeren

De Telegraaf bracht op dinsdag 12 september 2017 het bericht naar buiten dat de formerende partijen onderhandelen over een mogelijke terugkeer van de basisbeurs. Een goede zaak volgens CNV Jongeren. CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “CNV Jongeren maakt zich al langere tijd zorgen over het sociale aspect van het sociaal leenstelsel. Het leenstelsel zet de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk en het zorgt voor ongelijke kansen voor jongeren die (verder) willen studeren. Dat is zonde, want alle jongeren moeten voldoende kans krijgen om te kunnen studeren”. CNV Jongeren ziet drie concrete problemen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs belemmeren. 

Studenten met een functiebeperking

Ten eerste zijn studenten met een chronische ziekte of functiebeperking onevenredig hard geraakt door de invoering van het leenstelsel. Waar deze studenten eerst recht hadden op een extra jaar basisbeurs, bij een uitwonende student een waarde van ruim €3.400,-, krijgen ze nu slechts een kwijtschelding van €1.200 bij een afgeronde HBO bachelor of WO-master. Deze groep studenten kan momenteel een studietoeslag van de gemeente krijgen. Echter varieert deze toeslag per gemeente van €29,75 tot €381.

Doorstroom mbo naar hbo daalt

Ten tweede is sinds de invoering van het leenstelsel de instroom vanuit het mbo naar het hbo gedaald en studeren eerste generatiestudenten en studenten met een niet-westerse achtergrond vaak niet meer verder vanwege financiële redenen. De informatievoorziening over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs en voorwaarden voor het lenen zijn vaak onduidelijk.

Persoonlijke ontwikkeling

Tot slot, zorgde de invoering van het leenstelsel voor nog meer druk bij studenten om zo snel mogelijk af te studeren. CNV Jongeren is van mening dat de studententijd een belangrijke fase is om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. De studententijd is dus het ideale moment om ervaring op te doen in nevenactiviteiten zoals een bestuursjaar of vrijwilligerswerk. Dit soort nevenactiviteiten vergroten de kans op een baan na de studie aanzienlijk.

Deze drie problemen maken dat het huidige ‘sociale’ leenstelsel volgens de jongerenvakbond geen succes en daarom juicht CNV Jongeren de huidige onderhandelingen over dit onderwerp van harte toe. CNV Jongeren roept de formerende partijen op om de basisbeurs opnieuw in te voeren om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verbeteren.