CNV Jongeren reactie op begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

CNV Jongeren reactie op begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Deze week staat de begroting 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de agenda van de Tweede Kamer. Een belangrijk document waarin het beleid voor komend jaar voor alle jongeren en docenten in cijfers staat uitgedrukt. CNV Jongeren ziet goede ontwikkelingen, aandachtspunten en ook punten waar wij kritisch tegenover staan.

Tip: Laat het aantal vroegtijdig schoolverlaters afnemen in plaats van verder toenemen

Het aantal voortijdig schoolverlaters is voor het eerst in jaren gestegen naar 23.793 jongeren. Het streefcijfer vanuit de overheid is blijven staan op 20.000 scholieren. Dit betekent dat er de komende twee jaar een daling van 16% gerealiseerd moet worden. CNV Jongeren zet zich al langere tijd in voor de belangen van studenten die vanuit het onderwijs proberen door te stromen naar de arbeidsmarkt en maakt zich vooral zorgen over de toename van het aantal scholieren dat zonder diploma hun opleiding verlaat. Wij als jongerenvakbond vinden het belangrijk dat het kabinet middelen vrijmaakt voor extra begeleiding van deze groep jongeren.

Top: Investeer extra in opleidingen met veel banenperspectief

Het kabinet wilt het hoger onderwijs toegankelijker maken door middel van een halvering van het wettelijk collegegeld. CNV Jongeren staat dan ook positief tegenover de €70 miljoen aan investeringen die het voorstel met zich meebrengt. De wetsaanpassing zorgt ervoor dat het collegegeldkrediet in latere jaren iets terugloopt, wat hopelijk ervoor zorgt dat de studieschuld van eerstejaars studenten enigszins vermindert wordt. Tegelijkertijd start de minister met een nieuw instroombeleid voor studenten die aan een lerarenopleiding beginnen. Dit beleid zorgt ervoor dat studenten die starten met een lerarenopleiding ook tijdens hun tweede studiejaar een halvering op het collegegeld ontvangen. Wij als jongerenvakbond zijn positief om te zien dat het kabinet met dit beleid investeert in opleidingen met veel banenperspectief.

Verbeterpunt: Studenten mogen nooit de dupe worden van een begrotingsfout

CNV Jongeren is zeer kritisch over de voorgenomen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het opgelopen begrotingstekort in 2018, door een onverwachte toename van het aantal (afgestudeerde) studenten, wordt de komende jaren gecompenseerd met een extra bezuiniging van 19,5 miljoen op de lumpsumbekostiging. Dit bedrag komt bovenop de al eerder geplande bezuiniging van €183 miljoen van de doelmatigheidskorting op het hele onderwijs. CNV Jongeren is van mening dat een toename van het aantal studenten nooit een reden voor bezuinigingen mag zijn, maar juist moet zorgen voor een extra investeringen in het onderwijs. Iedere student verdient onderwijs van gewaarborgde kwaliteit. Het kan niet zo zijn dat er voor een lichting studenten minder financiële middelen zijn, omdat er onverwacht meer studenten afstuderen.