‘Kritisch maar tevreden’

Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over de banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;

In beginsel waren wij als CNV Jongeren tegen een quotumwet. Wij vonden dat de focus moest liggen op positieve prikkels en niet op negatieve. Wij zetten veel meer in op een positieve en duurzame arbeidsovereenkomst, door middel van projecten als de Realisten en de Harrie. Wij denken dat als iemand met een arbeidsbeperking in dienst móet bij een bedrijf, dit niet mee werkt in de positieve kijk op deze ‘doelgroep’. Angst voor stigmatisering, zou in onze ogen blijven.

Het grappige is, dat bijna iedereen in de Tweede Kamer deze mening deelt, maar met de quotumwet toch de stok achter de deur wilt behouden. Ze willen de bedrijven kunnen straffen als de afspraken in de baangarantie niet na gekomen worden, maar de bedrijven die de afspraken wel na komen niet belonen. Helaas…

Als de quotumwet er dan toch zou komen, zoals nu het geval is, waren er wel een aantal dingen die wij belangrijk vonden. Wij zijn erg blij dat werkgevers de beschikking blijven houden om arbeidsbeperkten in dienst te nemen met behulp van de no-risk polis, mobiliteitsbonus en de jobcoach. Dit zijn instrumenten die voor alle werkgevers beschikbaar blijven, dus dit is een goed punt. Daarnaast krijgen gemeenten de instrumenten om loonkostensubsidie en beschut werk mogelijk te houden. Ook dit vinden wij erg positief.

Wat betreft het vergroten van de doelgroep; wij zijn vanaf het begin tegen verdringing van bepaalde groepen arbeidsbeperkten geweest. Het mocht niet zo zijn dat de ene groep arbeidsbeperkten de andere groep arbeidsbeperkten ging beconcurreren, omdat de een wel, en de ander niet onder het quotum zouden vallen.

Toch waren wij wel kritisch op de manier waarop sommige partijen deze doelgroep wilden vergroten. In het sociaal akkoord zijn specifieke afspraken gemaakt voor deze doelgroep en wij waren het eens met het feit dat de focus moest komen te liggen op de groep die de meeste afstand tot de arbeidsmarkt hadden en ook al heel lang niet aan het werk waren.

Wij zijn dan ook blij met het feit hoe dit nu door staatssecretaris Klijnsma is opgepakt. De doelgroep voor de 125.000 banen, zoals afgesproken in het sociaal akkoord blijft bestaan. Mensen die onder de huidige Wajong vallen en mensen die op de wachtlijst Sociale Werkvoorziening (SW) staan, blijven voorrang houden op deze garantiebanen. Daarnaast wilt de staatssecretaris, als de quotumwet onverhoopt te voorschijn gehaald moet worden vanaf 2017, die doelgroep vergroten. De doelgroep wordt vergroot, van niet alleen arbeidsbeperkten die niet het Wettelijke Minimumloon (WML) kunnen verdienen, naar ook arbeidsbeperkten die wel zelfstandig het WML kunnen verdienen, met ondersteuning.

Volgens Jetta Klijnsma zorgt dit ervoor dat werknemers met een arbeidsbeperking die nu al in dienst zijn en het WML kunnen verdienen, in dienst gaan blijven. Het heeft volgens haar geen zin als werkgevers hen ontslaan, omdat zij mocht het quotum er komen zij deze werknemers mee mogen tellen voor een quotum.

Wij hopen dat het daadwerkelijk zo is wat de staatssecretaris zegt, maar deze conclusie vinden wij behoorlijk voorbarig. Het blijft voor werkgevers een risico op deze manier, omdat zij dus misschien wel nooit zullen weten of de werknemer met een arbeidsbeperking die nu in dienst is daadwerkelijk onder het quotum valt, mocht het quotum er niet komen.

CNV Jongeren hoopt nog steeds vurig op het feit dat de quotumwet er nooit hoeft te komen, cultuurverandering bereik je niet door werkgevers te verplichten, wel door ze te belonen.