Kies-Wijzer: Vrouwen @ Arbeidsmarkt

Happy International Women’s Day! Wij zetten ons in voor een arbeidsmarkt waarbij iedereen gelijke kansen heeft op (het) werk en in de samenleving. Eén manier om hiervoor te kunnen zorgen, is binnen de politiek. En wat is nu dé manier om wegwijs te worden in het politieke speelveld? Je raadt het mogelijk al: een kieswijzer.

Wat gebeurt er als je de verkiezingsprogramma’s beoordeelt op het onderwerp ‘de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt’? Een eerste blik op onderstaand overzicht laat zien dat het thema nog altijd actueel is. Dit jaar hebben voor het eerst 7 partijen een vrouwelijke lijsttrekker. Dat lijkt een positieve ontwikkeling, maar tegelijkertijd valt ons in de verschillende partijprogramma’s op dat er nog steeds onvoldoende aandacht is voor het borgen en versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Kies Wijzer!

Dit overzicht helpt jou een weloverwogen keuze te maken:

Zo lees je de kolommen en de symbolen:

Gelijke beloning: CNV vindt: gelijk werk wordt gelijk beloond. Het feit dat er nog steeds beloningsverschillen bestaan wegens verschil in gender moet worden aangepakt. Groen: partij vindt het en zegt dat ook. Oranje: partij laat er twijfel over bestaan. Rood: partij zwijgt erover is of is het ermee oneens.

Stimuleren van vrouwen in topfuncties: CNV staat positief tegenover het een specifiek quotum voor vrouwen in topfuncties. Zie ook het SER rapport ‘Diversiteit in de top’ (link: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/diversiteit-in-de-top), dat wij hebben gesteund. Groen: partij vindt dat ook en zegt dat. Oranje: partij zegt iets over vrouwen in topfuncties maar wil geen quotum. Rood: partij zwijgt erover of is het ermee oneens.

Stimuleren van diversiteit op de werkvloer: CNV vindt het van belang dat de werkvloer een afspiegeling is van de samenleving. Daarom zou gender geen rol moeten spelen bij loopbaankeuzes- en mogelijkheden. Je moet een vak kunnen kiezen dat bij je past. Zo zou het bijvoorbeeld mooi zijn als meer mannen zich thuis voelen in de zorg,  en meer vrouwen in de techniek. Groen: partij wil dat ook en benoemt het. Oranje: partij benoemt wel diversiteit, maar niet specifiek op gender. Rood: partij zwijgt erover of wil het niet.

Internationale aandacht voor economische positie van vrouwen: Solidariteit is voor ons als vakbond belangrijk. Dat betekent ook solidair zijn met de mensen in de landen om ons heen, en verder bij ons vandaan. CNV Internationaal zet zich in voor vakbondswerk in lage lonen landen en heeft daarbij specifiek aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes. Groen: partij spreekt zich uit over internationale positie vrouwen. Oranje: partij zegt iets  algemeens over positie van vrouwen maar niet over de economische positie van vrouwen. Rood: partij zegt er niets over.

Bestrijding discriminatie op de werkvloer: discriminatie op basis van gender kan niet. CNV bestrijdt discriminatie op de werkvloer  in welke vorm dan ook. Gender mag geen rol spelen in de kansen op bijvoorbeeld promotie, een vast contract, loopbaanontwikkeling etc. Groen: partij heeft specifieke punten over discriminatie op gebied van sekse. Oranje: men praat er ‘in algemene termen over’. Rood: partij zwijgt erover.

Bestrijding zwangerschapsdiscriminatie: CNV maakt zich hard tegen discriminatie wegens zwangerschap. Zwangerschap mag nooit de reden zijn dat je bijvoorbeeld geen vast contract krijgt of een promotie misloopt. Groen: partij spreekt zich hier ook over uit, met bijvoorbeeld sancties en wetten. Oranje: partij laat hier twijfel over bestaan. Rood: geen aandacht voor dit thema.

Arbeidsparticipatie vrouwen: CNV vindt dat iedereen in principe in staat gesteld moet worden om economisch zelfstandig te kunnen zijn. Groen: Partijen heeft punten die deze economische zelfstandigheid aanmoedigen. Oranje: partij laat er twijfel over bestaan. Rood: partij heeft er geen punten over.

Gratis kinderopvang. CNV vindt: gratis kinderopvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van vrouwen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat vooral het maatschappelijk stigma doorbroken moet worden omtrent het gebruik maken van kinderopvang door werkende moeders. CNV acht het van belang dat het goede gesprek hierover in de maatschappij veel meer gevoerd wordt en is van mening dat politieke partijen daar een grote verantwoordelijkheid in hebben. Groen: partij wil kinderopvang gratis geven. Oranje: partij wil gratis kinderopvang met bepaalde voorwaarden. Rood: partij zegt er niks over.

Verruiming partnerverlof en 100% doorbetaling: CNV wil verruiming van het partnerverlof en volledige doorbetaling hiervan. Meer betaald verlof van één van de ouders is niet voldoende. Groen: partij wil complete doorbetaling ouderschapsverlof. Oranje: partij wil dit gedeeltelijk of laat er twijfel over bestaan. Rood: partij wil het niet of vermeldt het niet.

Bekijk de partijprogramma’s

Zo geeft het overzicht inzicht. Het blijft echter altijd een interpretatie van de standpunten die we tegenkwamen, maar we hebben dit zo objectief en onafhankelijk mogelijk beoordeeld. Wil je precies weten hoe de partij van jouw keuze het onderwerp aanvliegt, kijk dan vooral in de verkiezingsprogramma’s en laat je stem horen op 15-16-17 maart!

De komende dagen zullen wij op Instagram ook informatie geven over andere onderwerpen, zoals wonen, werken en studeren, want wij kiezen graag wijzer en zonder de pijn!