Boodschap aan de informateur Drs. Hamer

CNV Jongeren roept de politiek op om in een nieuw regeerakkoord een jongerenparagraaf op te nemen die beleidsoverstijgende knelpunten bij jongeren op moet lossen. Jongeren zijn een kwetsbare groep gebleken in de coronacrisis en er zijn grote problemen die opgelost moeten worden, zoals de jeugdwerkloosheid, de wooncrisis en het afschaffen van het leenstelsel. Het is van groot belang dat daar specifieke aandacht naar uitgaat, vindt Justine Feitsma, voorzitter van CNV Jongeren in een brief aan informateur Hamer: 

 

Geachte mevrouw Hamer,

Wij steunen uw oproep om het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen van harte. Ook heel veel jongeren geven aan dit vertrouwen te zijn verloren en een gebrek aan perspectief voor de toekomst te ervaren. De opvallend hoge opkomst van jongeren bij de afgelopen verkiezingen maakt duidelijk dat aandacht hiervoor belangrijk is. CNV Jongeren doet een beroep op u om een speciale paragraaf in het regeerakkoord op te nemen over hoe dit volgende kabinet de huidige problematiek voor jongeren in het geheel gaat aanpakken.

Wij constateren namelijk dat jongeren in de afgelopen kabinetsperioden te maken hebben gekregen met een stapeling van beleidsmaatregelen, die afzonderlijk bezien goed uitlegbaar zijn, maar bij elkaar opgeteld nadelig voor deze jonge generaties uitpakken. Zo heeft de invoering van het leenstelsel geleid tot een hogere studieschuld, die in combinatie met strengere hypotheekeisen, een afname in vaste banen voor jongeren, en hoge prijzen op de woningmarkt (door schaarste en vrij spel voor beleggers) een eigen woning voor veel jongeren onbereikbaar heeft gemaakt. Om dergelijke beleidsoverstijgende knelpunten op te lossen moet in het volgende regeerakkoord specifiek en oplossingsgerichte aandacht zijn voor de knelpunten bij jongeren.

Hervorming van arbeidsmarkt en woningmarkt

Daarnaast is het tijd voor een betere positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten meer zekerheid krijgen door sneller uitzicht te krijgen op een vast contract. De gevolgen van de grote hoeveelheid flexcontracten zien we door de coronacrisis in een hoge jeugdwerkloosheid. Daarnaast moet het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar worden afgeschaft. Wie volwassen is moet als volwassene betaald worden. Waar jongeren ook bovenmatig last van hebben op de werkvloer zijn stress en burn-out klachten. Een landelijke aanpak met maatregelen zoals verplichte burn-out preventieplannen zou hier aan bij kunnen dragen. Veel jongeren maken zich ook zorgen over discriminatie en racisme op de werkvloer. Te vaak worden jonge werknemers nog steeds op hun geslacht of afkomst aangesproken of beoordeeld. CNV Jongeren ziet een rol in de hervorming van de arbeidsmarkt zodat deze weer aansluit bij de belangen en behoeften van de jonge generaties.

Ongelofelijk veel jongeren maken zich zorgen over hun woonsituatie. De kosten om te wonen zijn geëxplodeerd, koopwoningen zijn onbetaalbaar, en betaalbare huuralternatieven in de vrije sector en sociale huur zijn praktisch ontoegankelijk. Tegelijkertijd gaat het inkomen van jongeren er nauwelijks op vooruit en zijn hun kansen op een vast contract verslechterd. Veel jongeren blijven noodgedwongen bij hun ouders of in een studentenkamer vastzitten, of accepteren onverantwoord hoge woonlasten ten opzichte van hun inkomen in de vrije huursector. Jongeren zijn hierdoor financieel kwetsbaar en worden tegengehouden in hun ontwikkeling. Geen enkele generatie na ons zou nog in een soortgelijke wooncrisis moeten komen. Wij pleiten voor een structurele aanpak om de wooncrisis aan te pakken waarbij betaalbaarheid, beschikbaarheid, gelijkwaardigheid en toekomstbestendigheid centraal staan.

Tegen te veel hindernissen aanlopen

Ook het naar school gaan of studeren brengt tegenwoordige grote lasten met zich mee voor leerlingen. Veel studenten studeren af met een torenhoge studieschuld, wat jarenlang gevolgen voor hun financiële positie met zich meebrengt. Ook zorgt de druk om snel af te studeren ervoor dat studenten prestatiedruk ervaren en het zich niet kunnen permitteren om van studie te veranderen. CNV Jongeren vindt dat het onderwijs weer een springplank moet worden, een plek waar jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar ze worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, en niet de hindernisbaan die het nu lijkt te zijn.

Het doet ons pijn om te constateren dat nog steeds veel mensen met een beperking aan de kant staan, terwijl zij deelnemen aan het arbeidsproces voor hen belangrijk is. Werk verschaft naast inkomen ook structuur, geeft aanzien en biedt sociale contacten. Zij moeten volwaardig deel kunnen nemen op de arbeidsmarkt, en niet buitengesloten worden. CNV Jongeren vindt het daarom belangrijk dat jongeren met een beperking zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers kunnen werken, maar waar dat nodig is een veilige eigen omgeving hebben.

Wij eindigen op een onderwerp waar veel jongeren het niet over hebben, maar wat wel van groot belang is van onze toekomst. Wij pleiten ervoor dat bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel evenwichtig moeten worden meegenomen in afwegingen en compensatiemaatregelen. Dat betekent onder andere dat om gezond over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel de richtdekkingsgraad minimaal 100% moet bedragen.

Wij zien er naar uit onze standpunten verder toe te lichten tijdens de formatie en verwelkomen de uitgebreide jongerenparagraaf in het regeerakkoord die de voorgenoemde knelpunten adresseert.